skip to Main Content

Algemene voorwaarden

ARTIKEL 2 - Toepasselijkheid / wijziging

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Van der Veer en Opdrachtgever. Uitsluitend schriftelijke wijzigingen van deze algemene voorwaarden zijn geldig. Van der Veer is bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen die in werking treden op het aangekondigde tijdstip.

ARTIKEL 3 – Opdrachtnemer / opzegging

 1. Tegenover Opdrachtgever geldt alleen Van der Veer als de contractuele wederpartij (opdrachtnemer) bij de overeenkomst(en) die met Opdrachtgever wordt/worden gesloten, ook als de uitvoering van de opdracht (mede) door anderen wordt uitgevoerd. De artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek worden uitgesloten.
 2. De contractuele relatie tussen Opdrachtgever en Van der Veer, eindigt niet met de uitvoering van een bepaalde opdracht, maar wordt voor onbepaalde duur aangegaan. De relatie is opzegbaar.

ARTIKEL 4 - Informatie

 1. Opdrachtgever is gehouden om alle informatie, die Van der Veer aangeeft nodig te hebben voor het correct kunnen uitvoeren van de haar verleende opdracht en/of waarvan Opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan weten dat Van der Veer die informatie nodig heeft voor het correct kunnen uitvoeren van de haar verleende opdracht, ter beschikking te stellen in de vorm, in het veelvoud en op de wijze als door Van der Veer gewenst en bovendien zo tijdig dat Van der Veer de opdracht zonder vertraging kan uitvoeren.
 2. Opdrachtgever staat - voor zover niet duidelijk uit de inhoud of aard van de opdracht anders voortvloeit - tegenover Van der Veer in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Van der Veer ter beschikking gestelde informatie, ook indien deze informatie van een derde afkomstig is. Tenzij uit de inhoud van de opdracht anders voortvloeit, is Van der Veer niet gehouden een gericht onderzoek te doen naar de juistheid en volledigheid van de door Opdrachtgever verstrekte informatie.
 3. Doen zich feiten of omstandigheden voor, waarvan Opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan weten dat zij voor de uitvoering door Van der Veer van de opdracht van belang (kunnen) zijn, dan stelt Opdrachtgever Van der Veer van die feiten en omstandigheden onmiddellijk volledig in kennis.
 4. Indien Opdrachtgever tekortschiet in de naleving van de in de leden 1 tot en met 3 genoemde verplichtingen en daaruit voor Van der Veer extra kosten en werkzaamheden voortvloeien of anderszins schade ontstaat, dan is Opdrachtgever gehouden die kosten, extra werkzaamheden (waaronder het daarmee gemoeide honorarium) en eventuele schade aan Van der Veer te vergoeden.
 5. Indien en voor zover Opdrachtgever dat verzoekt, worden de ter beschikking gestelde Bescheiden aan hem geretourneerd.

ARTIKEL 5 - Uitvoering van de opdracht

 1. Opdrachten worden uitgevoerd op de voet van een redelijk bekwaam en zorgvuldig handelende beroepsbeoefenaar. Van der Veer garandeert echter niet het met een opdracht beoogde resultaat.
 2. In overleg met Opdrachtgever is Van der Veer is bevoegd derden in te schakelen bij de uitvoering van de opdracht. Van der Veer is gemachtigd bij de inschakeling van derden namens Opdrachtgever een beperking van aansprakelijkheid te aanvaarden. Artikel 6:76 BW is niet toepasselijk.

ARTIKEL 6 - Termijnen

 1. Is Opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd of dient hij voor de uitvoering benodigde informatie en/of Bescheiden ter beschikking te stellen, dan is Van der Veer bevoegd de werkzaamheden op te schorten en gaat de termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden afgerond niet eerder in totdat de betaling geheel is ontvangen, respectievelijk de informatie en/of Bescheiden geheel ter beschikking is/zijn gesteld.
 2. Termijnen voor het uitvoeren van werkzaamheden zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, slechts streeftermijnen. Tenzij (verdere) uitvoering van de opdracht onmogelijk is, zal Van der Veer slechts wegens termijnoverschrijding in verzuim geraken indien aan Van der Veer na de termijnoverschrijding schriftelijk een redelijke termijn voor het uitvoeren en voltooien van de werkzaamheden is gesteld en na het verstrijken van die nadere termijn de uitvoering van de werkzaamheden nog niet is voltooid wegens aan Van der Veer toe te rekenen omstandigheden en behoudens overmacht.

ARTIKEL 7 - Geheimhouding

 1. Van der Veer is, tenzij zij een wettelijke of beroepsplicht tot bekendmaking heeft, verplicht tot geheimhouding tegenover derden. De hiervoor vermelde geheimhoudingsplicht geldt niet voor zover het betreft de verzekeraar(s) van Opdrachtgever of Van der Veer, of externe (juridisch) adviseurs, mits ook door hen geheimhouding wordt gewaarborgd.
 2. Het bepaalde in lid 1 geldt niet ingeval Van der Veer of een beroepsbeoefenaar voor zichzelf optreedt in een tucht-, geschillen-, civiele of strafprocedure, dan wel in een procedure inzake de oplegging van bestuursrechtelijke sancties, waarbij deze stukken van belang kunnen zijn.
 3. Van der Veer zal - zoveel als redelijkerwijs mogelijk - de in de leden 1 en 2 van dit artikel genoemde verplichtingen opleggen aan hen die Van der Veer bij de uitvoering van een opdracht betrekt.
 4. Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming door Van der Veer zal Opdrachtgever de inhoud van mededelingen, correspondentie, rapporten, adviezen of andere al dan niet schriftelijke uitingen van Van der Veer`, die niet zijn opgesteld, gegeven of gedaan met de strekking de inhoud daarvan aan derden kenbaar te maken, niet openbaar maken. Opdrachtgever zal er tevens voor zorg dragen dat derden niet van de inhoud van de in de vorige volzin bedoelde uitingen kennis kunnen nemen.

ARTIKEL 8 - Intellectuele eigendom

 1. Van der Veer behoudt zich alle uit de wet voortvloeiende rechten met betrekking tot producten van de geest, welke zij maakt of heeft gemaakt in het kader van de uitvoering van de opdracht van Opdrachtgever, voor.
 2. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede zijn begrepen werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten van Van der Veer, een en ander in de ruimste zin te verveelvoudigen, te openbaren, te exploiteren of aan derden ter beschikking te stellen.
 3. Als uitzondering op voorgaand lid 2 is het Opdrachtgever toegestaan door Van der Veer voor Opdrachtgever opgestelde modelcontracten te gebruiken in de normale uitoefening van zijn beroep of bedrijf.

ARTIKEL 9 – Honorarium / vergoedingen

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, worden de verrichte werkzaamheden in rekening gebracht tegen de, ten tijde van het verrichten van die werkzaamheden, door Van der Veer gehanteerde tarieven. De verschuldigdheid van honorarium is er niet van afhankelijk of het met de opdracht beoogde resultaat ten volle is bereikt.
 2. Van der Veer heeft altijd het recht één of meerdere voorschotten van de Opdrachtgever te verlangen en in rekening te brengen, ook wanneer dat niet in een offerte of opdrachtbevestiging is vermeld en, totdat het voorschot is ontvangen, de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten.
 3. Verschotten en andere out-of-pocket kosten, die met de uitvoering van de opdracht gepaard gaan, zijn voor rekening van de Opdrachtgever.
 4. Hetgeen door Opdrachtgever aan Van der Veer is verschuldigd (honorarium, verschotten, declaraties van ingeschakelde derden en andere kosten) wordt maandelijks in rekening gebracht. Indien omzetbelasting (BTW) dient te worden berekend zal deze of de factuur worden vermeld. De Opdrachtgever is het betreffende bedrag aan BTW aan Van der Veer verschuldigd.

ARTIKEL 10 - Betaling

 1. Van der Veer is bevoegd digitale facturen (e-factuur) alsook facturen per e-mail aan de opdrachtgever te sturen die daar hierbij toestemming voor geeft. Voor zover nodig zal Van der Veer de Opdrachtgever voorafgaand informeren over wijze van verzending en het format van de digitale factuur.
 2. Betaling van hetgeen Opdrachtgever aan Van der Veer is verschuldigd, dient te geschieden zonder aftrek, korting of verrekening, door digitale overboeking op een door Van der Veer aan te geven bankrekening en, tenzij anders is overeengekomen, in euros. Voor zover geen andere termijn is overeengekomen, dient de bijschrijving te hebben plaatsgevonden binnen veertien (14) dagen na de factuurdatum.
 3. Bij niet tijdige betaling is Van der Veer bevoegd over het openstaande bedrag de wettelijke (handels)rente (als bedoeld in artikel 6:119a Burgerlijk Wetboek) in rekening te brengen. Daarnaast komen alle kosten, gerechtelijke zowel als buitengerechtelijke, die Van der Veer dient te maken voor de inning van het/de bedrag(en) die Opdrachtgever ten onrechte onbetaald laat, voor rekening van Opdrachtgever. Bij betalingsverzuim door de Opdrachtgever is Van der Veer bevoegd alle werkzaamheden voor Opdrachtgever, waaronder het verstrekken van informatie aan Opdrachtgever, op te schorten.
 4. Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van Opdrachtgever naar het oordeel van Van der Veer daartoe aanleiding geeft, is Van der Veer gerechtigd van Opdrachtgever te verlangen dat deze (aanvullende) zekerheid stelt in een door Van der Veer in redelijkheid te bepalen vorm. Indien Opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is Van der Veer gerechtigd, onverminderd haar overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen Opdrachtgever aan Van der Veer, uit welke hoofde ook, is verschuldigd, direct opeisbaar.
 5. Ingeval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn Opdrachtgevers hoofdelijk verbonden voor de betaling van hetgeen uit hoofde van de opdracht aan Van der Veer verschuldigd is.
 6. Van der Veer is bevoegd om de afgifte van het dossier en/of de afgifte van de van de Opdrachtgever of van derden afkomstige bescheiden, op te schorten totdat al het door de Opdrachtgever verschuldigde, inclusief rente en kosten, geheel is voldaan.

ARTIKEL 11 - Aansprakelijkheid

 1. Van der Veer zal de zorgvuldigheid in acht nemen die van haar verwacht mag worden. Indien desondanks door handelen of nalaten van Van der Veer schade bij Opdrachtgever ontstaat en Van der Veer daarvoor aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid beperkt als volgt. Van der Veer zal voor niet meer aansprakelijk zijn dan de uitkering die onder de verzekering door Van der Veer (voor beroeps- of bedrijfsaansprakelijkheid) wordt verkregen vermeerderd met het eigen risico van Van der Veer onder die verzekering. Indien geen aanspraak op uitkering onder voormelde verzekering kan worden gemaakt zal de aansprakelijkheid van Van der Veer beperkt zijn tot een bedrag van twee (2) maal de vergoeding (zonder omzetbelasting) die Opdrachtgever verschuldigd is of zou zijn voor de betreffende (deel)opdracht, waar de werkzaamheden onderdeel van uitmaken die tot de schade hebben geleid en met een maximum van € 10.000,= (tienduizend euro). Aansprakelijkheid van Van der Veer voor gevolgschade, gederfde winst of andere indirecte schade is te allen tijde geheel uitgesloten.
 2. Van der Veer is niet gehouden schade te vergoeden die:
  1. is veroorzaakt door derden, die bij de uitvoering van een opdracht aan Van der Veer zijn betrokken, tenzij het een derde betreft die op initiatief van Van der Veer bij de uitvoering van de opdracht is betrokken en Opdrachtgever aantoont dat Van der Veer bij de keuze van de derde niet zorgvuldig heeft gehandeld;
  2. het gevolg is van, van Opdrachtgever of een derde afkomstige, onjuiste of onvolledige informatie, tenzij de onjuistheid of onvolledigheid voor Van der Veer direct duidelijk had kunnen zijn en Van der Veer heeft nagelaten Opdrachtgever van die onjuistheid of onvolledigheid in kennis te stellen;
  3. het gevolg is van beschadiging of verlies van informatie tijdens het transporteren van informatie per post of anderszins tussen Van der Veer en Opdrachtgever of tussen een van hen en derden;
  4. ontstaat doordat derden zich ongeautoriseerd toegang verschaffen tot informatie betreffende Opdrachtgever, bijvoorbeeld door het onderscheppen van e-mailberichten of andere vormen van elektronische overbrenging van informatie of het binnendringen in computersystemen;
  5. niet schriftelijk is gemeld binnen drie (3) maanden nadat Opdrachtgever het ontstaan van schade en/of het kunnen ontstaan van (verdere) schade heeft ontdekt of redelijkerwijs heeft kunnen ontdekken en in ieder geval niet de schade die niet schriftelijk is gemeld binnen een (1) jaar nadat het handelen of nalaten waardoor de schade is veroorzaakt, heeft plaatsgevonden.
 3. Op het in de leden 1 en 2 bepaalde kan Van der Veer zich tegenover Opdrachtgever ook beroepen indien Opdrachtgever een schadevordering geldend maakt, die van een derde op hem is overgegaan of aan die derde toebehoort en die betrekking heeft op schade uit een gebeurtenis waarvoor Van der Veer op grond van de wet aansprakelijk is.
 4. Op het in de leden 1, 2 en 3 bepaalde kunnen zich tegenover Opdrachtgever ook beroepen de Beroepsbeoefenaars, de door deze Beroepsbeoefenaars in verband met hun activiteiten voor Van der Veer aangehouden rechtspersonen en eventuele andere personen die bij de uitvoering van door Opdrachtgever aan Van der Veer verstrekte opdrachten zijn betrokken.

ARTIKEL 12 - Vrijwaring

 1. Opdrachtgever vrijwaart Van der Veer tegen schadevorderingen van derden, die verband houden met een gebeurtenis waarvoor Van der Veer tegenover Opdrachtgever aansprakelijk is te houden, althans voor zover Van der Veer aan die derde meer vergoeding heeft te betalen dan hij aan Opdrachtgever zou hebben hoeven te betalen ingeval hij Van der Veer zelf in verband met de schade tot vergoeding zou hebben aangesproken. De vrijwaring betreft ook de kosten van verweer tegen die vorderingen.
 2. Ingeval een derde een Beroepsbeoefenaar, de door deze Beroepsbeoefenaar in verband met zijn activiteiten voor Van der Veer aangehouden rechtspersoon en/of een andere bij de uitvoering van een door Opdrachtgever aan Van der Veer verstrekte opdracht betrokken hulppersoon, tot vergoeding van schade aanspreekt in verband met een gebeurtenis waarvoor Van der Veer tegenover Opdrachtgever aansprakelijk is te houden, vrijwaart Opdrachtgever ieder van hen ten volle tegen deze schadevordering, inclusief de kosten die aan het verweer tegen deze schadevordering zijn verbonden.

ARTIKEL 13 – Privacy

 1. Op de dienstverlening van Van der Veer is de op de website vanderveer.legal gepubliceerde privacy verklaring van toepassing. Van der Veer verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met deze privacy verklaring en de geldende wet- en regelgeving.
 2. Indien Van der Veer bij de uitvoering van de opdracht op enigerlei wijze tekort zou schieten, of onrechtmatig zou handelen ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens, is de aansprakelijkheidsbeperking van artikel 11 van toepassing.
 3. Opdrachtgever vrijwaart Van der Veer voor enigerlei aanspraak van derden op grond van onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens bij uitvoering van de opdracht, indien die verwerking voor uitvoering van de opdracht noodzakelijk is.

ARTIKEL 14 - Slotbepalingen

 1. Een Beroepsbeoefenaar is geen derde als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 2. Omtrent hetgeen Opdrachtgever aan Van der Veer verschuldigd is zal de administratie van Van der Veer dwingend bewijs leveren tussen partijen, behoudens door Opdrachtgever te leveren tegenbewijs.
 3. Op alle rechtsverhoudingen van Opdrachtgever met Van der Veer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 4. Alle geschillen tussen Opdrachtgever en Van der Veer worden uitsluitend beslecht door de bevoegde Nederlandse burgerlijke rechter binnen wiens werkgebied Van der Veer gevestigd is.
 5. Het in de leden 3 en 4 bepaalde geldt eveneens voor eventuele rechtsverhoudingen en geschillen van Opdrachtgever met een Beroepsbeoefenaar, een door de Beroepsbeoefenaar in verband met de activiteiten voor Van der Veer aangehouden rechtspersoon of een bij de uitvoering van een door Opdrachtgever aan Van der Veer verstrekte opdracht betrokken hulppersoon.

Algemene voorwaarden

ARTIKEL 2 - Toepasselijkheid / wijziging

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Van der Veer en Opdrachtgever. Uitsluitend schriftelijke wijzigingen van deze algemene voorwaarden zijn geldig. Van der Veer is bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen die in werking treden op het aangekondigde tijdstip.

ARTIKEL 3 – Opdrachtnemer / opzegging

 1. Tegenover Opdrachtgever geldt alleen Van der Veer als de contractuele wederpartij (opdrachtnemer) bij de overeenkomst(en) die met Opdrachtgever wordt/worden gesloten, ook als de uitvoering van de opdracht (mede) door anderen wordt uitgevoerd. De artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek worden uitgesloten.
 2. De contractuele relatie tussen Opdrachtgever en Van der Veer, eindigt niet met de uitvoering van een bepaalde opdracht, maar wordt voor onbepaalde duur aangegaan. De relatie is opzegbaar.

ARTIKEL 4 - Informatie

 1. Opdrachtgever is gehouden om alle informatie, die Van der Veer aangeeft nodig te hebben voor het correct kunnen uitvoeren van de haar verleende opdracht en/of waarvan Opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan weten dat Van der Veer die informatie nodig heeft voor het correct kunnen uitvoeren van de haar verleende opdracht, ter beschikking te stellen in de vorm, in het veelvoud en op de wijze als door Van der Veer gewenst en bovendien zo tijdig dat Van der Veer de opdracht zonder vertraging kan uitvoeren.
 2. Opdrachtgever staat - voor zover niet duidelijk uit de inhoud of aard van de opdracht anders voortvloeit - tegenover Van der Veer in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Van der Veer ter beschikking gestelde informatie, ook indien deze informatie van een derde afkomstig is. Tenzij uit de inhoud van de opdracht anders voortvloeit, is Van der Veer niet gehouden een gericht onderzoek te doen naar de juistheid en volledigheid van de door Opdrachtgever verstrekte informatie.
 3. Doen zich feiten of omstandigheden voor, waarvan Opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan weten dat zij voor de uitvoering door Van der Veer van de opdracht van belang (kunnen) zijn, dan stelt Opdrachtgever Van der Veer van die feiten en omstandigheden onmiddellijk volledig in kennis.
 4. Indien Opdrachtgever tekortschiet in de naleving van de in de leden 1 tot en met 3 genoemde verplichtingen en daaruit voor Van der Veer extra kosten en werkzaamheden voortvloeien of anderszins schade ontstaat, dan is Opdrachtgever gehouden die kosten, extra werkzaamheden (waaronder het daarmee gemoeide honorarium) en eventuele schade aan Van der Veer te vergoeden.
 5. Indien en voor zover Opdrachtgever dat verzoekt, worden de ter beschikking gestelde Bescheiden aan hem geretourneerd.

ARTIKEL 5 - Uitvoering van de opdracht

 1. Opdrachten worden uitgevoerd op de voet van een redelijk bekwaam en zorgvuldig handelende beroepsbeoefenaar. Van der Veer garandeert echter niet het met een opdracht beoogde resultaat.
 2. In overleg met Opdrachtgever is Van der Veer is bevoegd derden in te schakelen bij de uitvoering van de opdracht. Van der Veer is gemachtigd bij de inschakeling van derden namens Opdrachtgever een beperking van aansprakelijkheid te aanvaarden. Artikel 6:76 BW is niet toepasselijk.

ARTIKEL 6 - Termijnen

 1. Is Opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd of dient hij voor de uitvoering benodigde informatie en/of Bescheiden ter beschikking te stellen, dan is Van der Veer bevoegd de werkzaamheden op te schorten en gaat de termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden afgerond niet eerder in totdat de betaling geheel is ontvangen, respectievelijk de informatie en/of Bescheiden geheel ter beschikking is/zijn gesteld.
 2. Termijnen voor het uitvoeren van werkzaamheden zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, slechts streeftermijnen. Tenzij (verdere) uitvoering van de opdracht onmogelijk is, zal Van der Veer slechts wegens termijnoverschrijding in verzuim geraken indien aan Van der Veer na de termijnoverschrijding schriftelijk een redelijke termijn voor het uitvoeren en voltooien van de werkzaamheden is gesteld en na het verstrijken van die nadere termijn de uitvoering van de werkzaamheden nog niet is voltooid wegens aan Van der Veer toe te rekenen omstandigheden en behoudens overmacht.

ARTIKEL 7 - Geheimhouding

 1. Van der Veer is, tenzij zij een wettelijke of beroepsplicht tot bekendmaking heeft, verplicht tot geheimhouding tegenover derden. De hiervoor vermelde geheimhoudingsplicht geldt niet voor zover het betreft de verzekeraar(s) van Opdrachtgever of Van der Veer, of externe (juridisch) adviseurs, mits ook door hen geheimhouding wordt gewaarborgd.
 2. Het bepaalde in lid 1 geldt niet ingeval Van der Veer of een beroepsbeoefenaar voor zichzelf optreedt in een tucht-, geschillen-, civiele of strafprocedure, dan wel in een procedure inzake de oplegging van bestuursrechtelijke sancties, waarbij deze stukken van belang kunnen zijn.
 3. Van der Veer zal - zoveel als redelijkerwijs mogelijk - de in de leden 1 en 2 van dit artikel genoemde verplichtingen opleggen aan hen die Van der Veer bij de uitvoering van een opdracht betrekt.
 4. Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming door Van der Veer zal Opdrachtgever de inhoud van mededelingen, correspondentie, rapporten, adviezen of andere al dan niet schriftelijke uitingen van Van der Veer`, die niet zijn opgesteld, gegeven of gedaan met de strekking de inhoud daarvan aan derden kenbaar te maken, niet openbaar maken. Opdrachtgever zal er tevens voor zorg dragen dat derden niet van de inhoud van de in de vorige volzin bedoelde uitingen kennis kunnen nemen.

ARTIKEL 8 - Intellectuele eigendom

 1. Van der Veer behoudt zich alle uit de wet voortvloeiende rechten met betrekking tot producten van de geest, welke zij maakt of heeft gemaakt in het kader van de uitvoering van de opdracht van Opdrachtgever, voor.
 2. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede zijn begrepen werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten van Van der Veer, een en ander in de ruimste zin te verveelvoudigen, te openbaren, te exploiteren of aan derden ter beschikking te stellen.
 3. Als uitzondering op voorgaand lid 2 is het Opdrachtgever toegestaan door Van der Veer voor Opdrachtgever opgestelde modelcontracten te gebruiken in de normale uitoefening van zijn beroep of bedrijf.

ARTIKEL 9 – Honorarium / vergoedingen

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, worden de verrichte werkzaamheden in rekening gebracht tegen de, ten tijde van het verrichten van die werkzaamheden, door Van der Veer gehanteerde tarieven. De verschuldigdheid van honorarium is er niet van afhankelijk of het met de opdracht beoogde resultaat ten volle is bereikt.
 2. Van der Veer heeft altijd het recht één of meerdere voorschotten van de Opdrachtgever te verlangen en in rekening te brengen, ook wanneer dat niet in een offerte of opdrachtbevestiging is vermeld en, totdat het voorschot is ontvangen, de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten.
 3. Verschotten en andere out-of-pocket kosten, die met de uitvoering van de opdracht gepaard gaan, zijn voor rekening van de Opdrachtgever.
 4. Hetgeen door Opdrachtgever aan Van der Veer is verschuldigd (honorarium, verschotten, declaraties van ingeschakelde derden en andere kosten) wordt maandelijks in rekening gebracht. Indien omzetbelasting (BTW) dient te worden berekend zal deze of de factuur worden vermeld. De Opdrachtgever is het betreffende bedrag aan BTW aan Van der Veer verschuldigd.

ARTIKEL 10 - Betaling

 1. Van der Veer is bevoegd digitale facturen (e-factuur) alsook facturen per e-mail aan de opdrachtgever te sturen die daar hierbij toestemming voor geeft. Voor zover nodig zal Van der Veer de Opdrachtgever voorafgaand informeren over wijze van verzending en het format van de digitale factuur.
 2. Betaling van hetgeen Opdrachtgever aan Van der Veer is verschuldigd, dient te geschieden zonder aftrek, korting of verrekening, door digitale overboeking op een door Van der Veer aan te geven bankrekening en, tenzij anders is overeengekomen, in euros. Voor zover geen andere termijn is overeengekomen, dient de bijschrijving te hebben plaatsgevonden binnen veertien (14) dagen na de factuurdatum.
 3. Bij niet tijdige betaling is Van der Veer bevoegd over het openstaande bedrag de wettelijke (handels)rente (als bedoeld in artikel 6:119a Burgerlijk Wetboek) in rekening te brengen. Daarnaast komen alle kosten, gerechtelijke zowel als buitengerechtelijke, die Van der Veer dient te maken voor de inning van het/de bedrag(en) die Opdrachtgever ten onrechte onbetaald laat, voor rekening van Opdrachtgever. Bij betalingsverzuim door de Opdrachtgever is Van der Veer bevoegd alle werkzaamheden voor Opdrachtgever, waaronder het verstrekken van informatie aan Opdrachtgever, op te schorten.
 4. Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van Opdrachtgever naar het oordeel van Van der Veer daartoe aanleiding geeft, is Van der Veer gerechtigd van Opdrachtgever te verlangen dat deze (aanvullende) zekerheid stelt in een door Van der Veer in redelijkheid te bepalen vorm. Indien Opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is Van der Veer gerechtigd, onverminderd haar overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen Opdrachtgever aan Van der Veer, uit welke hoofde ook, is verschuldigd, direct opeisbaar.
 5. Ingeval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn Opdrachtgevers hoofdelijk verbonden voor de betaling van hetgeen uit hoofde van de opdracht aan Van der Veer verschuldigd is.
 6. Van der Veer is bevoegd om de afgifte van het dossier en/of de afgifte van de van de Opdrachtgever of van derden afkomstige bescheiden, op te schorten totdat al het door de Opdrachtgever verschuldigde, inclusief rente en kosten, geheel is voldaan.

ARTIKEL 11 - Aansprakelijkheid

 1. Van der Veer zal de zorgvuldigheid in acht nemen die van haar verwacht mag worden. Indien desondanks door handelen of nalaten van Van der Veer schade bij Opdrachtgever ontstaat en Van der Veer daarvoor aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid beperkt als volgt. Van der Veer zal voor niet meer aansprakelijk zijn dan de uitkering die onder de verzekering door Van der Veer (voor beroeps- of bedrijfsaansprakelijkheid) wordt verkregen vermeerderd met het eigen risico van Van der Veer onder die verzekering. Indien geen aanspraak op uitkering onder voormelde verzekering kan worden gemaakt zal de aansprakelijkheid van Van der Veer beperkt zijn tot een bedrag van twee (2) maal de vergoeding (zonder omzetbelasting) die Opdrachtgever verschuldigd is of zou zijn voor de betreffende (deel)opdracht, waar de werkzaamheden onderdeel van uitmaken die tot de schade hebben geleid en met een maximum van € 10.000,= (tienduizend euro). Aansprakelijkheid van Van der Veer voor gevolgschade, gederfde winst of andere indirecte schade is te allen tijde geheel uitgesloten.
 2. Van der Veer is niet gehouden schade te vergoeden die:
  1. is veroorzaakt door derden, die bij de uitvoering van een opdracht aan Van der Veer zijn betrokken, tenzij het een derde betreft die op initiatief van Van der Veer bij de uitvoering van de opdracht is betrokken en Opdrachtgever aantoont dat Van der Veer bij de keuze van de derde niet zorgvuldig heeft gehandeld;
  2. het gevolg is van, van Opdrachtgever of een derde afkomstige, onjuiste of onvolledige informatie, tenzij de onjuistheid of onvolledigheid voor Van der Veer direct duidelijk had kunnen zijn en Van der Veer heeft nagelaten Opdrachtgever van die onjuistheid of onvolledigheid in kennis te stellen;
  3. het gevolg is van beschadiging of verlies van informatie tijdens het transporteren van informatie per post of anderszins tussen Van der Veer en Opdrachtgever of tussen een van hen en derden;
  4. ontstaat doordat derden zich ongeautoriseerd toegang verschaffen tot informatie betreffende Opdrachtgever, bijvoorbeeld door het onderscheppen van e-mailberichten of andere vormen van elektronische overbrenging van informatie of het binnendringen in computersystemen;
  5. niet schriftelijk is gemeld binnen drie (3) maanden nadat Opdrachtgever het ontstaan van schade en/of het kunnen ontstaan van (verdere) schade heeft ontdekt of redelijkerwijs heeft kunnen ontdekken en in ieder geval niet de schade die niet schriftelijk is gemeld binnen een (1) jaar nadat het handelen of nalaten waardoor de schade is veroorzaakt, heeft plaatsgevonden.
 3. Op het in de leden 1 en 2 bepaalde kan Van der Veer zich tegenover Opdrachtgever ook beroepen indien Opdrachtgever een schadevordering geldend maakt, die van een derde op hem is overgegaan of aan die derde toebehoort en die betrekking heeft op schade uit een gebeurtenis waarvoor Van der Veer op grond van de wet aansprakelijk is.
 4. Op het in de leden 1, 2 en 3 bepaalde kunnen zich tegenover Opdrachtgever ook beroepen de Beroepsbeoefenaars, de door deze Beroepsbeoefenaars in verband met hun activiteiten voor Van der Veer aangehouden rechtspersonen en eventuele andere personen die bij de uitvoering van door Opdrachtgever aan Van der Veer verstrekte opdrachten zijn betrokken.

ARTIKEL 12 - Vrijwaring

 1. Opdrachtgever vrijwaart Van der Veer tegen schadevorderingen van derden, die verband houden met een gebeurtenis waarvoor Van der Veer tegenover Opdrachtgever aansprakelijk is te houden, althans voor zover Van der Veer aan die derde meer vergoeding heeft te betalen dan hij aan Opdrachtgever zou hebben hoeven te betalen ingeval hij Van der Veer zelf in verband met de schade tot vergoeding zou hebben aangesproken. De vrijwaring betreft ook de kosten van verweer tegen die vorderingen.
 2. Ingeval een derde een Beroepsbeoefenaar, de door deze Beroepsbeoefenaar in verband met zijn activiteiten voor Van der Veer aangehouden rechtspersoon en/of een andere bij de uitvoering van een door Opdrachtgever aan Van der Veer verstrekte opdracht betrokken hulppersoon, tot vergoeding van schade aanspreekt in verband met een gebeurtenis waarvoor Van der Veer tegenover Opdrachtgever aansprakelijk is te houden, vrijwaart Opdrachtgever ieder van hen ten volle tegen deze schadevordering, inclusief de kosten die aan het verweer tegen deze schadevordering zijn verbonden.

ARTIKEL 13 – Privacy

 1. Op de dienstverlening van Van der Veer is de op de website vanderveer.legal gepubliceerde privacy verklaring van toepassing. Van der Veer verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met deze privacy verklaring en de geldende wet- en regelgeving.
 2. Indien Van der Veer bij de uitvoering van de opdracht op enigerlei wijze tekort zou schieten, of onrechtmatig zou handelen ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens, is de aansprakelijkheidsbeperking van artikel 11 van toepassing.
 3. Opdrachtgever vrijwaart Van der Veer voor enigerlei aanspraak van derden op grond van onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens bij uitvoering van de opdracht, indien die verwerking voor uitvoering van de opdracht noodzakelijk is.

ARTIKEL 14 - Slotbepalingen

 1. Een Beroepsbeoefenaar is geen derde als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 2. Omtrent hetgeen Opdrachtgever aan Van der Veer verschuldigd is zal de administratie van Van der Veer dwingend bewijs leveren tussen partijen, behoudens door Opdrachtgever te leveren tegenbewijs.
 3. Op alle rechtsverhoudingen van Opdrachtgever met Van der Veer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 4. Alle geschillen tussen Opdrachtgever en Van der Veer worden uitsluitend beslecht door de bevoegde Nederlandse burgerlijke rechter binnen wiens werkgebied Van der Veer gevestigd is.
 5. Het in de leden 3 en 4 bepaalde geldt eveneens voor eventuele rechtsverhoudingen en geschillen van Opdrachtgever met een Beroepsbeoefenaar, een door de Beroepsbeoefenaar in verband met de activiteiten voor Van der Veer aangehouden rechtspersoon of een bij de uitvoering van een door Opdrachtgever aan Van der Veer verstrekte opdracht betrokken hulppersoon.
Back To Top